Повече за „Вадиас“ ООД


„Вадиас“ ООД е създадена през 2002 г., като ЕООД. Първоначалната дейност на дружеството е търговия с отпадъци от пластмаса и LDPE, като в следствие увеличаване обемите и достигане на изключително устойчиви пазарни позиции на фирмата, е разширена до предварително третиране и рециклиране на събираните суровини. Вследствие на тези промени и в резултат на необходимост от промяна на капиталовата структура с цел разрастване на завоюваните пазарни позиции се стига и до преобразуване на дружеството през 2006 г. в ООД. Преобразуването на дружеството и увеличената в резултат на това ликвидност дават възможност „Вадиас“ ООД да закупи две поточни линии за преработка на полимери и по този начин поставя началото на една целенасочена експанзия на пазара в България и на Балканите.

В резултат на тази последователна политика на разрастване през 2013 предприятието разполага с общо четири поточни линии с общ капацитет от над 1200 тона на месец, което го превръща в един от основните лидерите по пазарен дял от общото производство на регранулат в България.

От 2014 г. в сътрудничество и ползвайки производствените мощности на фирмa „МКД-69”, „Вадиас“ ООД рециклира материал на една от най-съвременните и модерни производствени линии в сектора, състояща се от Пералня част, произведена от фирма “LINDNER”, Германия и екструзионна част – произведена от на „EREMA” Австрия.

Към днешна дата месечният производствен капацитет на Фирмата е преработка на около 1200 тона материал, от който се произвеждат 850 тона гранулат.

Продукцията се предлага в 4 вида качества – LLDPE-tranlucent, LDPE – translucent, LDPE-color, LDPE-black.

В предприятието работят над 100 души, като всички те са опитни и доказани професионалисти в бранша.

Дружеството участва в редица проекти, съвместно с Общини и Екоорганизации, чрез които спомага за разрешаване на проблемите с рециклирането на отпадъците от полимери, както в столицата, така и в много други населени места в страната.


   
       

---------------------------

Новини

---------------------------

О Б Я В А

28.05.2021


до заинтересованите лица и общественост


На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)


„ВАДИАС“ ООД

гр. София, район Искър, ж.к. „НПЗ-Искър“, ул. „Подп. Йордан Тодоров“ № 4,

/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/


СЪОБЩАВА


на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за :

„Обособяване на площадка за събиране и третиране на отпадъци, с местонахождение гр. София, р-н Слатина, кв. Христо Ботев, ул. „Стоян Попов“ № 2, ПИ с идентификатор № 68134.707.1224 и ПИ с идентификатор № 68134.707.1250“. С настоящото инвестиционно предложение се предвижда обособяване на площадка за събиране, съхраняване и третиране на оползотворими отпадъци (вторични суровини) – предимно ОЧЦМ, хартия и картон, пластмаса и стъкло, като на по-късен етап на площадката ще се работи и с ИУЕЕО, ИУМПС, НУБА.

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/


За контакти: Бисера Караджова, район Искър, ж.к. „НПЗ-Искър“, ул. „Подп. Йордан Тодоров“ № 4, 02 / 9732700

/лице, адрес, телефон/


Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riew-sofia@riew-sofia.government.bgВсички права запазени “Унитрейд 2002” 2014