Повече за “Унитрейд 2011” ООД


Фирмата е с основен предмет на дейност събиране, съхранение, предварително третиране и търговия на външен и вътрешен пазар на отпадъци от черни и цветни метали, излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), както и отпадъци от метални опаковки. Наред с основните си дейности дружеството изпълнява и дейности по събиране, съхранение, предварително третиране и търговия на отпадъци от хартия, пластмаса, найлон и стъклени отпадъци.


За да извършва дейността си фирмата подлежи на разрешителен режим. За тази цел в съответствие със Закона за управление на отпадъците са издадени разрешения от:

РИОСВ - София - за площадките в област София

РИОСВ – Перник – за площадката в Кюстендил;

РИОСВ – Пазарджик – за Ветрен и Велинград;

РИОСВ – Плевен – за Червен бряг и Луковит

РИОСВ – Монтана – за Видин и Лом;

РИОСВ – Враца – за Козлодуй.

Тези разрешения са безсрочни, като при необходимост се изменят и/или допълват.


„Унитрейд 2011“ ООД членува в „Асоциация на Рециклиращата Индустрия“(АРИ), която е правоприемник на Гражданската инициатива на търговците на черни и цветни метали и тяхното рециклиране.


     

Всички права запазени “Унитрейд 2002” 2014