Повече за “Унитрейд 2011” ООД


Фирмата е с основен предмет на дейност събиране, съхранение, предварително третиране и търговия на външен и вътрешен пазар на отпадъци от черни и цветни метали, излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), както и отпадъци от метални опаковки. Наред с основните си дейности дружеството изпълнява и дейности по събиране, съхранение, предварително третиране и търговия на отпадъци от хартия, пластмаса, найлон и стъклени отпадъци.


За да извършва дейността си фирмата подлежи на разрешителен режим. За тази цел в съответствие със Закона за управление на отпадъците са издадени разрешения от:

РИОСВ - София - за площадките в област София

РИОСВ – Перник – за площадката в Кюстендил;

РИОСВ – Пазарджик – за Ветрен и Велинград;

РИОСВ – Плевен – за Червен бряг и Луковит

РИОСВ – Монтана – за Видин и Лом;

РИОСВ – Враца – за Козлодуй.

Тези разрешения са безсрочни, като при необходимост се изменят и/или допълват.


„Унитрейд 2011“ ООД членува в „Асоциация на Рециклиращата Индустрия“(АРИ), която е правоприемник на Гражданската инициатива на търговците на черни и цветни метали и тяхното рециклиране.


     

---------------------------

Новини

---------------------------

Инвестиционно предложение от Унитрейд 2011" ООД, гр. София

19.04.2017


О Б Я В А


до заинтересованите лица и общественост


На основание чл. 6, ал. 1 и ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)


„Унитрейд 2011“ ООД

гр. София, р-н „Искър“, ж.к. НПЗ Искър, ул. „Подпоручик Йордан Тодоров“ № 4

/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/


СЪОБЩАВА


На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

„Промяна на възложител на площадка за третиране на отпадъци, находяща се в с. Лесново, община Елин Пелин, ЕКАТТЕ 43445, местност „Русоляко – Домухчията“, съставляваща имот № 069029 и започване на дейност с нови видове отпадъци на съществуваща площадка за събиране, временно съхраняване и предварително третиране на отпадъци от хартия и пластмаса и търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), находяща се в ПИ с. Лесново, община Елин Пелин, ЕКАТТЕ 43445, местност „Русоляко – Домухчията“, съставляваща имот № 069029 по плана за замеразделяне на с. Лесново“.

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/


За контакти: Елисавета Кръстанова, гр. София, р-н „Искър“, ж.к. НПЗ Искър, ул. „Подпоручик Йордан Тодоров“ № 4, тел: 02 / 9732700

/лице, адрес, телефон/


Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riew-sofia@riew-sofia.government.bg


Приложение:

1. Информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОСВсички права запазени “Унитрейд 2002” 2014